Czas na inwentaryzację

Koniec roku kalendarzowego to okres, kiedy przeprowadza się inwentaryzację. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów jednostki porównuje się ze stanem księgowym, ustala różnicę by mieć pewność, co do wiarygodności i rzetelności stanów wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Przedmiotem inwentaryzacji są wszystkie aktywa jednostki. Z reguły jednostki pamiętają o dokonaniu spisu z natury aktywów materialnych ale często zapomina się że równie ważne jest przeprowadzenie inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia sald, które nie powinno polegać jedynie na ich wysłaniu lecz na podliczeniu wyniku co zostało potwierdzone a co nie i co w związku z tym należałoby objąć odpisem aktualizującym te niepotwierdzone i niespłacone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego należności. Szczegółowe regulacje znajdują się w art. 26 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) Inwentaryzacja składników aktywów zazwyczaj powinna zostać przeprowadzona w okresie od 1 października do 15 stycznia 2015 r.

Zmiany w rejestracji spółek

1 grudnia weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1161). Zmiany dotyczą nie tylko ograniczenia zgłaszanych do KRS rodzajów prowadzonej działalności (PKD)maksymalnie do dziesięciu, ale też zasad uzyskiwania nr NIP, zgłaszania do ubezpieczenia czy urzędu statystycznego. Zmianie uległy również wzory niektórych formularzy KRS (m.in. KRS W1, KRS WM, KRS ZM,).

Nowości w Ordynacji podatkowej

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem kompleksowej regulacji ustawowej, która ma zastąpić obecną Ordynację podatkową. Ordynacja jest fundamentem systemu podatkowego. Powołano Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, która ma rozpoznać obszary koniecznych uproszczeń i dostosować prawo podatkowe do potrzeb i oczekiwań klientów administracji podatkowej. W jej skład weszli przedstawiciele świata nauki oraz praktycy – przedstawiciele sądownictwa administracyjnego, sektora konsultingowego oraz przedstawiciele administracji podatkowej. Szczegółowe regulacje zawiera rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1471). Dalsze prace Komisji skupiać się mają na opracowaniu i przygotowaniu podstawowych aktów wykonawczych na podstawie diagnozy systemowej dysfunkcji systemu podatkowego.

ABES AUDIT

  • Registered seat: Bema 60 lok.304, 01-2225 Warszawa, Poland
  • +48 607 625 296
  • abes@abesaudit.com
  • Tax Identification Number (NIP): 527-273-67-52 Statistical System Number (Regon): 361548994 National Court Register (KRS): 0000558516 Share capital: 60.000 zł
 

The firm is registered as audit firm by National Chamber of Statutory Auditors – entry No. 3951. As an audit firm, we are insured against civil liability for damages that may result from carrying the audit works.